Planleggingen av neste skoleår på Faith in action er godt i gang. Vi har benyttet vinteren til å tydeliggjøre innholdet i undervisningen, så her får du hele oversikten over hva du hovedsakelig vil lære dersom du velger et år på Faith in action.

Vi har sortert undervisningen i åtte ulike fag:

  • Bibelen
  • Disippelliv
  • Misjon
  • Menighet
  • Personlig utvikling
  • Lederskap
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Interkulturell kompetanse

Bibelen

Bibelsyn og bibelbruk

Bibelsyn, sjangertyper i Bibelen og studiemetode som inkluderer anvendelse av tekstene.

Innføring i Det gamle testamente

Det gamle testamente som en del av frelseshistorien og som bakgrunn for å forstå Det nye testamente. Opprinnelse, oversikt og hovedtemaer. Enkelte bøker gjennomgås nærmere med innledningsspørsmål (isagogikk), eksegese og betydning i dag.

Innføring i Det nye testamente

Innføring i Det nye testamentes opprinnelse og et overblikk over innholdet. Et evangelium, Apostlenes gjerninger og minst ett brev gjennomgås nærmere med isagogikk, eksegese og betydning i dag.

Troslære

Innføring i sentrale dogmatiske emner med utgangspunkt i den evangelisk-lutherske lære, innføring i apologetikk (trosforsvar), innføring i grunnleggende prinsipper i kristen etisk tenkning og en presentasjon av de viktigste etiske modeller.

Disippelliv

Å følge Jesus

Hva det vil si å følge Jesus. Spesiell vekt legges på hva Jesus selv sa om dette, f.eks. å etterligne ham, bli opplært i hans ord og ha ham som Herre i livet.

Guds rike

Innføring i Guds rikes natur og hva det vil si å tilhøre dette riket. Ved å få Guds rikes perspektiv på sitt eget liv, kan enhver tjeneste eller jobb bli meningsfull.

Anvendt disippelliv

Grunnleggende elementer og vaner i et liv som en disippel av Jesus, f.eks. bibellesing, bønn og jevnlig fellesskap med andre disipler.

Misjon

Misjonens grunnlag

Misjonens grunnlag i Bibelen som helhet. I Det gamle testamente fokuseres det på frelseshistoriens mål om evangeliet til alle folkeslag, og i Det nye testamente legges vekten på Jesu misjonsbefalinger, urkirkens misjonsstrategi og paulinsk misjonsteologi.

Evangelisering

Evangelisering som den mest sentrale form for misjon, siden evangeliet selv er kilden, innholdet og autoriteten i all bibelsk misjon. Det legges vekt på formidling av evangeliet i ulike settinger.

Diakoni

Forholdet mellom misjon og diakoni, og diakoniens rolle i kirkens vekst og utvikling. Det legges spesiell vekt på Jesu eget eksempel og på diakoniens historie.

Misjonshistorie

Overblikk over misjon i oldtiden, middelalderen, etter reformasjonen og i nyere tid, hvor det fokuseres spesielt på norsk misjonshistorie. Nye trender i verdensmisjonen med tanke på dagens misjonssituasjon.

Misjonalt liv

Forståelsen av misjon som Guds sendelse (missio Dei) og at Gud er en misjonerende Gud som sender kirken til verden. Personlig misjonalt liv og hvordan formidle evangeliet i ulike sammenhenger.

Menighet

Menighet i Det nye testamente

Det nye testamente om den kristne menigheten. Hva Jesus sa skulle kjennetegne hans menighet og hvordan menigheten fungerte i det første århundre e.Kr. slik det beskrives i Apostlenes gjerninger og i brevlitteraturen.

Menighetens enhet og mangfold

Den globale kristne menighets ulike uttrykk og situasjon. Kirkehistorie, konfesjonskunnskap og innblikk i ulike former for gudstjenester og samlinger – også ved besøk til ulike menigheter. Enhet og mangfold innad i en lokal menighet og nådegaver og utrustning for å kunne bidra i et slikt fellesskap.

Menighetens hensikt

Hvordan en menighet kan drives etter et klart formål, hvordan en menighet kan være misjonal, hvordan nye fellesskap kan startes og på hvilke måter en menighet kan bidra i samfunnslivet.

Personlig utvikling

Identitet

Kjennskap til hvordan identitet utvikles gjennom selvbilde, personlighet, arv og miljø. Bli kjent med og utvikle egne styrker, muligheter og grenser. Den bibelske forståelsen av mennesket som Guds barn er sentral.

Livsmestring

Få hjelp til å utvikle livsmot, å sette pris på livets gleder og å håndtere dets utfordringer, som f.eks. å leve i spennet mellom forventninger og realiteter, å ta vare på og lede seg selv, og å bli selvstendig. Innføring i aktuelle psykososiale utfordringer i samtidskulturen og hvordan disse kan håndteres i relasjon til Gud og mennesker.

Tros- og livsfortelling

Innføring i hvordan våre egne tros- og livsfortellinger preger oss i møte med vår egen personlighet, tro og relasjoner. Refleksjon rundt sentrale elementer i egen og andres tros- og livsfortelling, som f.eks. familiebakgrunn, gudsbilde og selvbilde, synd og tilgivelse, rollemodeller og omgangskrets.

Veien videre

Aktuelle temaer for den enkelte students veivalg i livet etter fullført skoleår. Bevissthet rundt hvordan de kan bidra i kirke-, arbeids- og samfunnsliv ved å f.eks. reflektere over kall og utrustning, valg av bosted, menighet, frivillig tjeneste, utdanning og yrke.

Lederskap

Bibelske verdier og modeller for lederskap

Innføring i bibelske verdier for lederskap og hvordan personer i Bibelen (modeller) utøvet lederskap, f.eks. David, Nehemja og Jesus.

Karakter og integritet

En leders karakter og integritet og hvordan lederen påvirker de han/hun leder gjennom uformelle situasjoner. Aktuelle temaer er f.eks. makt, roller, grenser og lederen som forbilde og kulturbygger.

Ledelsesteorier

Kunnskap om utvalgte ledelsesteorier. Sentrale punkter for utvikling av organisasjonskultur og de relasjonelle aspektene mellom en leder og de enkeltpersonene han/hun leder, f.eks motivasjon, kommunikasjon, forventninger og personlig utvikling.

Åndelig lederskap

Å være en åndelig leder for en enkeltperson, gruppe, menighet eller organisasjon. Sentrale punkter som f.eks. å lytte til Den hellige ånd, nådegaver og strategisk forbønn.

Kommunikasjon og samhanding

Kommunikasjonsteori og -øvelser

Kunnskap om utvalgte kommunikasjonsteorier og praktisk erfaring med kommunikasjon gjennom øvelser. Utvikling til å bli gode kommunikatorer ved å gi teoretisk undervisning og reell erfaring med ulike former for kommunikasjon.

Å leve sammen

Utvikle ferdigheter for samhandling med andre mennesker, som f.eks. håndtering av ulikheter, konflikter, egne reaksjonsmønstre og preferanser. Bli utfordret på forpliktelse til hverandre i teamarbeid, med fokus på respekt for både den enkelte og teamet som helhet.

Formidling

Få hjelp til å utvikle ferdigheter innen formidling av et budskap, både rettet mot større folkemengder, mindre grupper og i samtaler én til én. Formidling både muntlig, skriftlig og digitalt. Bli utfordret til formidling av inntrykk fra utplassering, samt formidling fra Bibelen i form av andakter o.l.

Interkulturell kompetanse

Interkulturell kommunikasjon

Kunnskap om hvordan kommunisere mest mulig effektivt på tvers av ulike kulturer. Utvikle interkulturelle ferdigheter med vekt på å forstå og bli forstått, til tross for kulturelle forskjeller i konteksten for kommunikasjon.

Religion og verdenbilder

De viktigste trekkene ved verdensreligionene og verdensbilder knyttet til disse. Få hjelp til å forstå og være interessert i mennesker som tror annereldes enn deg selv.

Kulturforståelse

Fokus på egen kultur og møte med fremmed kultur. Sentrale områder som vektlegges er f.eks. historie, demografi og etikk. Opplæringen skal gi grunnlag for dialog og forståelse for andre menneksers kulturelle kontekst.

Språk

Metoder for å lære fremmed språk eller språkvarianter. Sammenhengen mellom menneskers språk og identitet.

Kontekstualisering

Fokus på hvordan et budskap, et verdisett eller en oppfatning kan tilpasses ulike typer kontekster uten at det opprinnelige innholdet forandres.

Klar?

I tillegg til undervisningen kommer alt som skjer i bofellesskap, menighetsliv, aktiviteter – og alt du kommer til å bety for andre gjennom helårig tjeneste i Norge og seks uker i utlandet.

Les mer og søk om plass i dag!